Ултразвучна терапија

Ултразвучниот бран е многу успешна терапевтска метода кај најразлични патологии на невро-мускулниот систем токму поради двете влијанија што ги има на ткивото, механичко и термичко.

Апарати за ултразвучна терапија

 Акустичната енергија на ултразвучните бранови со навлегување во ткивото предизвикува вибрации на молекулите, на овој начин доаѓа до нивно триење кое резултира со топлинска и механичка енергија. Зголемената температура во таргетираното ткиво предизвикува поголема снабденост на ткивото со крв и постепено придонесува до негово заздравување.

Medio Sono

Апаратите за ултразвучна терапија на Iskra Medical поддржуваат терапевтски ултразвучни глави од 1MHz и 3MHz со големина од 1см2 и 5см2. Мoжат да се употребуваат како самостојни терапевтски уреди или пак поврзани со уредите за електротерпија на Iskra Medical.

Medio MULTISONO

Iskra Medical од својот асортиман нуди и апарати за комбинирана (збирна) терапија која освен ултразвук вклучува и електротерапија во еден единствен уред.
2 или 4 ултразвучни глави, 1MHZ или 3MHZ, 1cm2 или 5cm2, Дијадинамски струи, Четириполна интерферентна терапија, Двополна итерферентна терапија, Јонофореза, Тенс

Medio UniSONO mini

Преносен уред за ултразвучна терапија (1Mhz) со електротерапија.

Medio Sono

Апаратите за ултразвучна терапија на Iskra Medical поддржуваат терапевтски ултразвучни глави од 1MHz и 3MHz со големина од 1см2 и 5см2. Мoжат да се употребуваат како самостојни терапевтски уреди или пак поврзани со уредите за електротерпија на Iskra Medical.

Medio MULTISONO

Iskra Medical од својот асортиман нуди и апарати за комбинирана (збирна) терапија која освен ултразвук вклучува и електротерапија во еден единствен уред.
2 или 4 ултразвучни глави, 1MHZ или 3MHZ, 1cm2 или 5cm2, Дијадинамски струи, Четирииполна интерферентна терапија, Двополна итерферентна терапија, Јонофореза, Тенс

Medio UniSONO mini

Преносен уред за ултразвучна терапија (1Mhz) со електротерапија.