Електротерапија

Програмата на Iskra Medical за електротерапија вклучува апарати за поединечна и комбинирана терапија со:

Дијадинамски струи (MF, DF, CP, LP)
Интерферентни струи ( класична, векторска и двополна интерферентна терапија)
Галванска струја ( јонофореза)
Руска стимулација
Невро-мускулна стимулација
ТЕНС

Апарати за електротерапија

Опремата и апаратите за електротерапија на Iskra Medical овозможуваат широк распон на ниско и средно-фреквентни струи кои селективно го стимулираат нервниот систем сѐ со цел намалување на болка, враќање на природниот баланс на организмот и стимулација на мускулатурата.

Medio DYN

Едноканален апарат за електротерапија со ниско-фреквентни дијадинамски струи во четирите стандардни облици –  MF, DF, CP и LP кој нуди опција и за двополна интерферентна терапија, руска стимулација и јонофореза. Содржи преконфигурирани 18 програми за различни патологии и можност за креирање на 18 индивидуални програми.

Medio IF

Двоканален апарат за средно-фреквентна електротерапија со носечка фреквенција од 4000Hz со можност за изведување на класична, векторска и двополна интерферентна терапија. Апаратот содржи преконфигурирани 27 програми за специфицирани патологии и дава можност за самостојно креирање на програми.

Medio STYM

Комплексен професионален апарат за мускулна стимулација, дијагностика и терапија за најразлични мускулни нарушувања. Дава можност за неколку терапевтски модалитети: триаголни импулси, квадратни импулси, руска стимулација и јонофореза.

Medio DYN

Едноканален апарат за електротерапија со ниско-фреквентни дијадинамски струи во четирите стандардни облици –  MF, DF, CP и LP кој нуди опција и за двополна интерферентна терапија, руска стимулација и јонофореза. Содржи преконфигурирани 18 програми за различни патологии и можност за креирање на 18 индивидуални програми.

Medio IF

Двоканален апарат за средно-фреквентна електротерапија со носечка фреквенција од 4000Hz со можност за изведување на класична, векторска и двополна интерферентна терапија. Апаратот содржи преконфигурирани 27 програми за специфицирани патологии и дава можност за самостојно креирање на програми.

Medio STYM

Комплексен професионален апарат за мускулна стимулација, дијагностика и терапија за најразлични мускулни нарушувања. Дава можност за неколку терапевтски модалитети: триаголни импулси, квадратни импулси, руска стимулација и јонофореза.

Medio MULTI

Двоканални апарати кои нудат целосна електротерапија вклучувајќи дијадинамски и интерферентни струи, ТЕНС, невро-мускулна стимулација, руска стимулација и јонофореза сето тоа во 16 различни облици на импулси. Содржат преконфигурирани терапевтски програми со опција за подесување на парамтерите во нив.

Multi STYM eco

Четири-канален преносен уред за интензивна мускулна стимулација, естетска мускулна стимулација, ТЕНС, рехабилитација и релаксација. Има преконфигурирани: спортски програми, фитнес програми, естетски програми, васкуларни програми, програми за масажа, програми за намалување на болка, програми за рехабилитација